Opšta akta NBS

Odbori i radna tela

Postojanje i rad odbora i radnih tela unutar Sindikalne organizacije samostalnog sindikata Narodne banke Srbije uređen je odredbama unutrašnjih akata same Sindikalne organizacije, Statuta Samostalnog sindikata zaposlenih u bankama, osiguravajućim društvima i drugim finansijskim organizacijama „BOFOS“ i Zakona o radu.

Sadašnja Pravila sindikalne organizacije kao centralno telo predviđaju Odbor sindikalne organizacije, a uz njega, kao stalni organ, predviđa se i Nadzorni odbor.

Naravno, ovde treba pomenuti da sadašnja organizacija Sindikalne organizacije dozvoljava formiranje sindikalnih organizacija po teritorijalnom i organizacionom principu. Praktično to znači da se na nivou poslodavca, dakle Narodne banke Srbije, u okviru Sindikalne organizacije samostalnog sindikata Narodne banke Srbije mogu organizovati sindikalne organizacije na nivou filijala Narodne banke Srbije.

Takve sindikalne organizacije svoj rad ostvaruju delom kao potpuno autonomne, ali i kao delovi Sindikalne organizacije samostalnog sindikata Narodne banke Srbije. U tim sindikalnim organizacijama organi su odbori tih sindikalnih organizacija, dok Nadzorni odbor, kao poseban organ, nije zastupljen, već tu funkciju obavlja Nadzorni odbor Sindikalne organizacije samostalnog sindikata Narodne banke Srbije. Pored toga, Pravilima Sindikalne organizacije samostalnog sindikata Narodne banke Srbije predviđena je i mogućnost formiranja radnih tela i komisija.

Radna tela i komisije mogu se osnivati radi izvršavanja programskih zadataka, pa tako mogu biti formirani pregovarački tim kao radno telo, komisija Fonda solidarnosti, komisija za kulturu, komisija za sport i rekreaciju, komisija za brigu o zdravlju zaposlenih i slično. To nije konačan spisak komisija ili radnih tela, s obzirom na to da se oni mogu formirati i kada se za njima ukaže potreba.

Predlogom novih pravila Sindikalne organizacije kao organi Sindikalne organizacije uvode se Skupština, Odbor, predsednik, Nadzorni odbor i generalni sekretar, a zadržan je koncept postojanja radnih tela i komisija, uz mogućnost formiranja pododbora.
Svrha postojećih i predloženih organa i radnih tela je višestruka. Teži se delimičnoj decentralizaciji Sindikalne organizacije, zatim unapređenju demokratičnosti, pokrivanju što je moguće većeg broja interesnih sfera zaposlenih, boljoj organizovanosti same Sindikalne organizacije, unapređenju njene funkcionalnosti, ekonomičnosti i omogućavanju zadovoljenja potreba kako samih članova Sindikalne organizacije, tako i drugih zaposlenih.