Dokumenti i Izveštaji

Akti Sindikalne organizacije samostalnog sindikata Narodna banke Srbije

Sindikalna organizacija samostalnog sindikata Narodne banke Srbije svoj rad i aktivnosti ostvaruje na osnovu nekoliko akata, različite pravne snage. Moguće je, po raznim kriterijumima, razvrstati takve akte na primarne i sekundarne, unutrašnje i spoljašnje i slično. Međutim, to su više teoretske podele. Osnovni akt su Pravila sindikalne organizacije, čije je pravni sledbenik Sindikalna organizacija samostalnog sindikata Narodne banke Srbije, koja po njima ostvaruje svoj rad i uređuje način regulisanja i rešavanja svih pitanja od značaja za rad i aktivnost organizacije.

NARODNA BANKA SRBIJEMeđutim, očekuje se da će veoma brzo biti usvojena i nova pravila. Pored tog akta, dakle tih pravila, u radu Sindikalne organizacije samostalnog sindikata Narodne banke Srbije primenjuju se i drugi unutrašnji akti poput, na primer, Pravilnika o radu Odbora sindikalne organizacije ili drugih pravilnika, koji po svojoj prirodi mogu biti trajni ili privremeni. Unutrašnja akta koja imaju obavezujuću snagu svakako su i odluke Odbora sindikalne organizacije. Svrha tih akata je da se na bliži, potpuniji i precizniji način izvrši rad i postupak tog rada u organima. Sva pobrojana akta predstavljaju unutrašnja akta, ali to ne znači da su i jedina koja Sindikalna organizacija samostalnog sindikata Narodne banke Srbije koristi.

U svom radu koristi i takozvana eksterna pravna akta, koja ne donosi, ali učestvuje u njihovom nastanku ili ih sprovodi. To je posledica vertikalne povezanosti Sindikalne organizacije samostalnog sindikata Narodne banke Srbije s granskim sindikalnim organizacijama, pri čemu se pre svega misli na Samostalni sindikat zaposlenih u bankama, osiguravajućim društvima i drugim finansijskim organizacijama „BOFOS“, čiji je akt Statut, koji ima obavezujuću pravnu snagu prema Sindikalnoj organizaciji samostalnog sindikata Narodne banke Srbije, kao i akta Samostalnog sindikata.

Važno je napomenuti i da Sindikalna organizacija samostalnog sindikata Narodne banke Srbije u svom radu primenjuje i odredbe Zakona o radu koje se odnose na zaštitu prava zaposlenih (individualna prava), kao i na zaštitu prava same sindikalne organizacije i njenih članova (kolektivna prava). Navedena pravna akata mogli bismo nazvati domaćim izvorima prava i Sindikalna organizacija samostalnog sindikata Narodne banke Srbije dužna je da ih u svom radu primenjuje. Pored njih, primenjuje i akta koja imaju inostrani karakter (međunarodni izvori prava). To su Evropska konvencija o zaštiti ljudskih prava, koja je ratifikovana 2003 godine, zatim konvencije i preporuke Međunarodne organizacije rada, kao i bilateralni ugovori potpisani između Republike Srbije i drugih zemalja koji se odnose na oblast radnog prava, odnosno međunarodni sporazumi o međusobnoj saradnji sindikalnih organizacija i drugi.

Sva navedena akta imaju pre svega cilj da poboljšaju i unaprede radno-pravni položaj zaposlenih i njihovih sindikalnih organizacija, a imaju i ulogu korektivnog faktora prema poslodavcu. Jedan od primarnih ciljeva Sindikalne organizacije samostalnog sindikata Narodne banke Srbije jeste i da u nastupajućem periodu ulaže maksimum napora u doslednoj primeni odredaba koje su sadržane u tim aktima.

[/restrict]